انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان نقشه بردار استان البرز
بازرسین به ترتیب بیشترین آراmilitary_tech
# تصویر نام و نام خانوادگی تعداد رای
1 مهندس مهدی خداوردیلو مهندس مهدی خداوردیلو 148
2 مهندس امیرمسعود ناجی مهندس امیرمسعود ناجی 108
3 مهندس علی انصاری مهندس علی انصاری 92
4 مهندس هادی تقوایی مهندس هادی تقوایی 90
5 مهندس محمد آرمیون مهندس محمد آرمیون 23